logo logo

Për ne - Ku me votu?

Në jemi një grup vullnetaresh nga FLOSSK të perkushtum në realizimin e ideve inovative. Qëllimi jonë kryesor është që përmes këtyre ideve ta krijojmë një hapësire të mjaftushme për zhvillim dhe edukim të rinise kosovare duke u fokusuar veçanërisht në vetëdijësimin e rinisë për dobitë e shumta të shfrytezimit të Open Source Software dhe Open Knowledge.

“Ku me votu” është njeni prej projekteve të realizuera së fundi, ideja e të cilit ka qene angazhimi dhe edukimi i të rinjëve për shfrytezimin e teknologjise informative me qëllim të lehtësimit të procesit të votimit. Përmes këtij projekti i është lehtësuar votuesve gjetja e lokacionit te vendvotimeve. Për te realizuar këtë projekt është shfrytëzuar harta e Open Street Map Njëkohësisht në këtë menyre është bë edhe plotësimi i një pjese të zbrazëtires aktuale në informimim e përgjithshem të qytetarëve.